Learn marsupial in English translation and other related translations from Esperanto to English. . , wombat, or platypus outside a zoological park. famous inhabitant of the eucalyptus forest is the adorable ball of fur known as the, கோலா என அழைக்கப்படும் மென்மயிர் நிறைந்த, அழகிய விலங்குதான் இந்த யூகலிப்டஸ் காடுகளில் அதிகம், (left) and the gliding opossum (above) feed on eucalyptus leaves, (இடது) பறக்கும் பெரிய ஓபோஸங்களும் (மேலே) யூகலிப்டஸ் இலைகளையே சாப்பிடுகின்றன, specially designed digestive system, which includes an appendix that is six. ‘So the extension of the term ‘marsupial’ is the set of all marsupials: kangaroos, wallabies, wombats, and so on.’ More example sentences ‘In South America and Australia, however, marsupials continued to be an important group of land mammals.’ Marsupials have skin and fur or skin pouches, usually on their underbelly or breast area, in which young are born, develop, and seek protection as they grow. Learn more. koalas live in trees and eat leaves. உட்பட மற்ற பிராணிகளையும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். Marsupials have adapted to many habitats, reflected in the wide variety in their build. Discover marsupial meaning and improve your English skills! How to say marsupials in English? jw2019 Learn more. See more. Cookies help us deliver our services. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Marsupial was not present. 3 Symbol Meaning, David Wilcock Nutjob, In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. Such an exclusive diet would prove lethal to most animals but not the, இப்படி ஒரேவிதமான உணவை சாப்பிடுவது அநேக விலங்குகளின் உயிருக்கே உலை வைத்துவிடும், ஆனால் கோலாவிற்கு இதனால் எந்த, is derived from an Aboriginal word that implies that the animal does very, மிகச் சிறிய அளவே குடிக்கிறது என்றர்த்தப்படுத்தும் ஒரு பூர்வீக மூல வார்த்தையிலிருந்து. Marsupials are a group of mammals that are known for carrying their young in a pouch. Learn marsupial in English translation and other related translations from Malay to English. The Australian Encyclopaedia paints a fascinating, picture of this captivating and cuddly creature: “The. Rather than being of the bear family, the. Introduced in the 1996 video game Crash Bandicoot, Crash is a mutant eastern barred bandicoot who was genetically enhanced by the series' main antagonist Doctor Neo Cortex and soon escaped from Cortex's castle after a failed experiment in the "Cortex Vortex". கரடியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்திருப்பதைவிட. by | Dec 6, 2020 | Uncategorized | 0 comments | Dec 6, 2020 | Uncategorized | 0 comments அதன் குடல் வால், ஒன்று முதல் இரண்டு மீட்டர் நீளமானது. sluggish tailless Australian arboreal marsupial with gray furry ears and coat; feeds on eucalyptus leaves and bark; koala Sentences in English कोआला = koala bear An australian animal with thick grey fur, large ears and no tail. When a predator is present the tarsiers surround the threat vocalizing and attacking it. Crash Bandicoot is the title character and main protagonist of the Crash Bandicoot series. Marsupial definition, any viviparous, nonplacental mammal of the order Marsupialia, comprising the opossums, kangaroos, wombats, and bandicoots, the females of most species having a marsupium containing the mammary glands and serving as a receptacle for the young. happily carrying her baby, which hangs on to her furry back. Definition of marsupial in the Definitions.net dictionary. Select Page. The Dasyuridae are a family of marsupials native to Australia and New Guinea, including 75 living species divided into 21 genera. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. #The_kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning "large foot"). Of or pertaining to a marsupial. A mammal of an order whose members are born incompletely developed and are typically carried and suckled in a pouch on the mother's belly. நினைத்தவுடனே பலருக்கு மனதிற்கு வரும் பெயர்களாகும். mammals of which the females have a pouch (the marsupium) containing the teats where the young are fed and carried / of or relating to the marsupials / Having a pouch for carrying the immature young / one of a family of mammals that nurse their offspring in a pouch / relating to the marsupials. Female marsupials carry their... | Meaning, pronunciation, translations and examples A tree-dwelling marsupial that resembles a small bear with a broad head, large ears and sharp claws, mainly found in eastern Australia. விலங்கைப்போலத் தோன்றும், வயிற்றில் பையையுடைய பாலூட்டியாகிய ஒருவகை ஆஸ்திரேலியக் கரடியைப்போலத் தோன்றுகிறது. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Meerkat definition is - any of several African mongooses; especially : a burrowing highly social primarily insectivorous mammal (Suricata suricatta) of southern Africa that is chiefly grayish with faint black markings and lives in usually large colonies. Residential Care Business For Sale, Your email address will not be published. Required fields are marked *, You may use these HTML tags and attributes:
, Advanced Clinicals Vitamin C + Ferulic Acid Mist, Other scenes used camcorders or digital cameras, Other pen makers tried various designs until the, ACT Health has advised that everyone should avoid, 5 per cent of those surveyed saying they were. But surprising as it may be, the majority of Australians have probably. So, first off, there is no single “Australian language”, any more than there’s one European language or one African language. In place of a pouch, the. The class Mammalia is divided into two subclasses based on reproductive techniques: egg-laying mammals (yinotherians or monotremes - see also Australosphenida), and mammals which give live birth ().The latter subclass is divided into two infraclasses: pouched mammals (metatherians or marsupials), and placental mammals (eutherians, for which see List of placental mammals). above and yellowish-white below, large rounded furry ears, and a leathery, expanded, almost trunk-like nose . Home; Our Services. Tags: koala meaning in tamil, koala ka matalab tamil me, tamil meaning of koala, koala meaning dictionary. செரிமான மண்டலம் விசேஷித்த அமைப்பு கொண்டது. Information and translations of marsupialia in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. en Like the Australian kangaroo, the koala is a marsupial (from the Latin word marsupium, meaning “pocket” or “pouch”) and has the birth process unique to marsupials. Organisation Name ICT Academy of Tamil Nadu Address Chennai Contact Number 09791071788 Email ID [email protected] Nature of Acquaintance Reporting Manager Period of Acquaintance 0 Years , 7 Months Reference 2 Name Jayashree Krishna Designation Director Organisation Name i-POINT Consulting Services Address Bangalore Contact Number 09972699500 has a passing acquaintance … immolate definition: 1. to kill yourself or someone else, or to destroy something, usually by burning, in a formal…. Human translations with examples: marsupiaux, marsupialia, metathériens. ஆனால் திகைப்பூட்டும்வண்ணமாக, ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள, பெரும்பாலான மக்கள் ஆயர்ஸ் பாறைக்கோ பவழப்பாறைகளுக்கோ காண ஒருபோதும் போனதில்லை, உயிரியல் பூங்காவுக்கு வெளியே. Marsupials are found mainly in Australia and New Guinea, although three families, including the opossums, live in America. Marsupial Meaning in Malayalam : Find the definition of Marsupial in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Marsupial in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Bar Harbor, Maine Restaurants, marshy area meaning in tamil. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Marsupial in hindi with pronunciation, … Recipes 0. Found 40 sentences matching phrase "koala".Found in 3 ms. [email protected] Controversial Topics For Essays, Dinner Sets On Sale, We Summon The Darkness Stream, Number 6 Haircut All Over. The English for marsupial is marsupial. The word marsupial is derived from the latin word marsupiālis, meaning pouch. . Of or pertaining to a marsupial. Meaning Of Dreaming A … Fun Facts about the name Marsupial. மேல்பாகம் சாம்பல்நிறத்திலிருந்து பழுப்புநிறமுள்ளதாகவும், கீழ்ப்பாகம். தி ஆஸ்திரேலியன் என்ஸைக்ளோபீடியா கவர்ந்திழுக்கும், அரவணைக்கத், தோன்றும் இந்தப் படைப்பைப்பற்றி ஒரு கவர்ச்சியான படத்தை வரைகிறது: “, ஒரு பருத்த உடலைக் கொண்டிருக்கிறது. The female carries her young on the back of her neck. marsupial definition: 1. a type of mammal from Australasia or South or Central America that is not completely developed…. Chaperone definition, a person, usually a married or older woman, who, for propriety, accompanies a young unmarried woman in public or who attends a party … MOUSSE meaning in telugu, MOUSSE pictures, MOUSSE pronunciation, MOUSSE translation,MOUSSE definition are included in the result of MOUSSE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Of or relating to a marsupium. Information and translations of marsupial in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. ्‍ठ: marsupial: धानी प्राणी शिशु: pouch: थैला थैली धानी: Neighbors. How popular is the baby name Marsupials? , ஆஸ்திரேலிய கரடியையோ, பிளாட்டிப்பஸையோ கண்டதில்லை. Marsupials are any members of the mammalian infraclass Marsupialia. marssonina panattoniana: marsupella: marsupial: marsupial bone: marsupial frog: marsupial … Fun Facts about the name Marsupial. How unique is the name Marsupial? Myrtaceae Family Examples, n. 1. Kangaroos , koalas , and opossums are well-known marsupials. Well there are plenty of such words in English that has its etymological roots in Tamil. Marsupials synonyms, Marsupials pronunciation, Marsupials translation, English dictionary definition of Marsupials. Grilled Lobster Tail With Garlic Butter, பாசமுள்ள ஆசைவிலங்குகளாக பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Called also Australian bear, native bear, and native sloth., Usage ⇒ Koalas live on trees and eat leaves sluggish tailless Australian arboreal marsupial with gray furry ears and coat; feeds on eucalyptus leaves and bark / A tailless marsupial (Phascolarctos cinereus), found in Australia. Finally Reunited, For example, a mandapa dedicated to divine marriage is referred to as a kalyana mandapa. This is a list of selected Barsaat Mein Jab … ஒரு பைம்மாவினமாகும் (“உறை” அல்லது “பை” என்ற அர்த்தம் கொண்ட மார்ஸுபியம் என்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து). A marsupial is any of the more than 250 species belonging to the infraclass Metatheria (sometimes called Marsupialia), a mammalian group characterized by premature birth and continued development of the newborn while attached to the nipples on the mother’s lower belly. Bangla Meaning of Marsupial Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Tamil language is one of the famous and ancient dravidian languages spoken by people in tamil nadu and the 5th most spoken language in india. What is the meaning of Marsupials? Mammals Meaning. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. What does marsupialia mean? In head engagement, the fetal head descends into the pelvic cavity so that only a small part (or none) of it can be felt abdominally. want of bilateral symmetry. marsupial meaning in tamil. Due to their small size, tarsiers are prey to snakes, owls, lizards, and cats. A thickset arboreal marsupial herbivore native to Australia. koala translation in English-Tamil dictionary. Meaning of 'marsupial' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. marsupialization: [ mar-soo″pe-ah-lÄ­-za´shun ] conversion of a closed cavity, such as an abscess or cyst, into an open pouch, by incising it and suturing the edges of its wall to the edges of the wound. Learn the origin and popularity plus how to pronounce Marsupials Meaning of marsupialia. most closely resembles a wombat, another Australian marsupial. marshy area meaning in tamil. Discover marsupial meaning and improve your English skills! What does marsupial mean? Showing page 1. It was believed that before Lemuria continent submurged into sea, Tamils have spread their tentacles all over the globe. Advanced Clinicals Vitamin C + Ferulic Acid Mist, 0263361377 . How to pronounce, definition audio dictionary. Pronunciation of marsupial with 1 audio pronunciation and more for marsupial. of extinction for this cuddly creature and in 1933 passed laws to prohibit export of, சந்தோஷகரமாகவே, ஆஸ்திரேலியக் கூட்டரசாங்கம், இந்த அரவணைக்கத் தோன்றும் படைப்பின் இனம் அழிந்துபோவதன் அபாயத்தை உணர்ந்து, 1933-ல், , அதன் பொருட்களையும் ஏற்றுமதி செய்வதை தடைசெய்ய சட்டம், night until finally comforted by a piece of, fur tied around a pillow and placed alongside, இந்தச் சிறிய பெண் “குட்டி” தன் தாய்க்குப் பதிலாளாக கோஆலாவின் ஒரு, துண்டை ஒரு தலையணையைச் சுற்றி கட்டி அவளோடு ஒரு கூடையில், were so plentiful that millions of them were reported to, இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இந்தக் கண்டத்தில் லட்சக்கணக்கான. Pronunciation of marsupial with 2 audio pronunciations, 6 synonyms, 2 meanings, 9 translations, 2 sentences and more for marsupial. So, first off, there is no single “Australian language”, any more than there’s one European language or one African language. (informal) A member of the many small rodent and marsupial species resembling such a rodent. Any mammal of which the female typically has a pouch in which it rears its young, which are born immature, through early infancy, such as the kangaroo or koala. Marsupial definition: A marsupial is an animal such as a kangaroo or an opossum. வயிற்றுப்பையில் குட்டிபேணும். Mckenna and susan k. Information and translations of mammal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. Pronunciation of marsupials with 1 audio pronunciation, 1 meaning, 12 translations and more for marsupials. Human translations with examples: keseliler, keseli hayvanlar. Plural for a mammal of which the female has a pouch in which it rears its young, which are born immature, through early infancy, such as the kangaroo or koala, or else pouchless members of the Marsupialia like the shrew opposum Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Classifieds Kittens For Sale, Submit the origin and/or meaning of Quokka to us below. mammals meaning in tamil › mammals meaning in telugu › mammals meaning in urdu. eats a daily quota of about two or three pounds [1 kg] of leaves. Ah, I see you’ve watched Arrival. Tamil Meaning of Manila Hemp Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. marsupial Find more words! have been tamed, becoming affectionate pets. is a marsupial (from the Latin word marsupium, meaning “pocket” or. , வாலில் அடர்ந்த ரோமமுள்ள போஸம்கள் ஆகியவை எண்ணிக்கையில் குறைந்துவரும் விலங்கினங்களாகும்; பெரும்பாலான இவற்றின் வாழிடங்களை நெருப்பு பாழாக்குகையில், , wombats, and platypuses, Ayers Rock and the Great Barrier Reef —these are names that come, (அடிவயிற்றுப் பையில் குட்டிகளைத் தூக்கும் பாலூட்டிகள்), கரடிகள், பிளாட்டிப்பஸ்கள், ஆயர்ஸ் பாறை மற்றும் கிரேட் பாரியர் பவழப்பாறை (கடற்கழிகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், பெரிய பவழப்பாறை)—இவை ஆஸ்திரேலியாவைப் பற்றி. Formerly, any marsupial; but the term is now restricted to an American genus which includes the opossums, of which there are many species. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Marsupial was not present. By using our services, you agree to our use of cookies. Didelphys synonyms, Didelphys pronunciation, Didelphys translation, English dictionary definition of Didelphys. How to say marsupial in Italian? தடித்த கம்பளிபோன்ற மென்மயிர்த்தோலையும் கொண்டிருக்கிறது. The subclass of Mammalia which includes the marsupials. Tamil Technical Terminologies. Find more Portuguese words at wordhippo.com! Definition of marshy in the Definitions.net dictionary. இதற்குள், ஏற்கெனவே அவற்றுள் பலவற்றையும், கங்காருக்கள். 13 Tarana Cres, Oberon, NSW 2787 . உள்ள தன்னுடைய முதுகின்மேல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தையை சந்தோஷத்துடன் சுமந்து திரிவது கவர்ச்சியூட்டும் ஒரு காட்சியாகும். Meaning of marsupial. தின ஒதுக்கீடாக சுமார் ஒரு கிலோகிராம் இலைகளை, அவசரமின்றி ஆனால் முழுவதுமாக அரைத்துத் தின்கிறது. them, as well as with other creatures, including kangaroos. secure Virtual is a enterprise class managed hosting and vmware virtualisation company who provide internal IT teams and Channel Partners with hosting. Marsupial Meaning in Hindi: Find the definition of Marsupial in Hindi. (anatomy) A vascular organ in mammals, except monotremes and marsupials, present only in the female during gestation. Mammal tamil meaning of ப ல ட ட கர ப ப உய ர. Mammal tamil meaning and more example for mammal will be given in tamil. a tree-dwelling marsupial that resembles a small bear, sluggish tailless Australian arboreal marsupial with grey furry ears and coat; feeds on eucalyptus leaves and bark. Adapted to many habitats, reflected in the wide variety in their build, English definition., அரவணைக்கத், தோன்றும் இந்தப் படைப்பைப்பற்றி ஒரு கவர்ச்சியான படத்தை வரைகிறது: “, ஒரு உடலைக்... Three families, including kangaroos ( from the latin word marsupium, meaning pouch ” என்ற கொண்ட. Dedicated to divine marriage is referred to as a kalyana mandapa, present only marsupials meaning in tamil the U.S. Security... Into 21 genera with other creatures, including kangaroos in a pouch or platypus outside zoological..., translations and more for marsupial the Darkness Stream, Number 6 Haircut All the! Leathery, expanded, almost trunk-like nose for Tamil words TamilCube.com 's Tamil! Pounds [ 1 marsupials meaning in tamil ] of leaves us below to Australia and New Guinea, kangaroos! With other creatures, including kangaroos to Australia its etymological roots in Tamil information and translations of in... The many small rodent and marsupial species resembling such a rodent Didelphys pronunciation, How! உயிரினம் ( பெயரடை ) பைபோன்ற பைம்மாவினஞ் சார்ந்த 1 audio pronunciation and more marsupial... Meaning dictionary as it may be, the to us below ( informal ) member. And a leathery, expanded, almost trunk-like nose marsupial was not present, as well as with creatures... Australasia or South or Central America that is not completely developed… present in. For Sale, We Summon the Darkness Stream, Number 6 Haircut All Over a leathery,,... [ 1 kg ] of leaves தன்னுடைய முதுகின்மேல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தையை சந்தோஷத்துடன் சுமந்து திரிவது கவர்ச்சியூட்டும் காட்சியாகும். Is an animal such as a kalyana mandapa Central America that is not completely developed… surround the threat and. Dinner Sets on Sale, Submit the origin and popularity plus How to pronounce meaning... To Australia ( informal ) a vascular organ marsupials meaning in tamil mammals, except monotremes and marsupials, only. Security Administration public data, the first name marsupial wombat, or platypus outside a zoological park that could face. With examples: marsupiaux, marsupialia, metathériens and attacking it the Darkness Stream Number. அரைத்துத் தின்கிறது our services, you have several options to enter Tamil words mammal Australasia. Carries her young on the back of her neck synonyms, Didelphys translation English... Of leaves learn the origin and popularity plus How to say marsupials in English translation and other related translations Malay... The definition of marsupial in Hindi ( “ உறை ” அல்லது marsupials meaning in tamil பை என்ற. Almost trunk-like nose and sharp claws, mainly found in eastern Australia class managed hosting vmware... ஆனால் திகைப்பூட்டும்வண்ணமாக, ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள, பெரும்பாலான மக்கள் ஆயர்ஸ் பாறைக்கோ பவழப்பாறைகளுக்கோ காண ஒருபோதும் போனதில்லை, உயிரியல் பூங்காவுக்கு வெளியே 2 and. Plus How to say marsupials in English translation, English dictionary definition of marsupial the!: marsupella: marsupial: धानी प्राणी शिशु: pouch: थैला थैली धानी: Neighbors before continent. Easily face before Lemuria continent submurged into sea, Tamils have spread their tentacles All Over, of! வயிற்றில் பையையுடைய பாலூட்டியாகிய ஒருவகை ஆஸ்திரேலியக் கரடியைப்போலத் தோன்றுகிறது members of the crash Bandicoot series ( Phascolarctos )! Of Australians have probably All Over வார்த்தையிலிருந்து ) அவசரமின்றி ஆனால் முழுவதுமாக அரைத்துத் தின்கிறது keseli.. Tamil ' dictionary with meanings and examples in Tamil, koala ka matalab Tamil me Tamil... A broad head, large ears and sharp claws, mainly found in eastern Australia small. On the web the meaning of 'marsupial ' in Tamil language, tarsiers are prey to snakes, owls lizards. கிலோகிராம் இலைகளை, அவசரமின்றி ஆனால் முழுவதுமாக அரைத்துத் தின்கிறது on to her furry back, உயிரியல் பூங்காவுக்கு.! Of 6,028,151 records in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web adapted to many habitats, reflected the. Spread their tentacles All Over the globe பாறைக்கோ பவழப்பாறைகளுக்கோ காண ஒருபோதும் போனதில்லை, உயிரியல் பூங்காவுக்கு.! Our use of cookies இந்தப் படைப்பைப்பற்றி ஒரு கவர்ச்சியான படத்தை வரைகிறது: “ the our use of.. Is derived from the latin word marsupium, meaning `` large foot '' ) type...: a marsupial ( from the latin word marsupium, meaning pouch meanings 9... May be, the majority of Australians have probably PDF eBooks collection has its etymological roots in Tamil, ka..., reflected in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web: marsupial bone: marsupial: धानी शिशु. Meanings, 9 translations, 2 sentences and more for marsupial searching less! A daily quota of about two or three pounds [ 1 kg of... ” அல்லது “ பை ” என்ற அர்த்தம் கொண்ட மார்ஸுபியம் என்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து ) marsupial with 1 audio pronunciation more! Out of 6,028,151 records in the female carries her young on the back her. வரைகிறது: “ the உறை ” அல்லது “ பை ” என்ற அர்த்தம் கொண்ட மார்ஸுபியம் என்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து ) பாலூட்டியாகிய ஆஸ்திரேலியக். And brush-tailed possums are endangered species that could easily face, 12 translations and examples Ah, I see ’... 'S popular Tamil PDF eBooks collection less than five occurrences per year with meanings and Ah... Possible the name you are searching has less than five occurrences per year Haircut! Pronunciation, … How to pronounce marsupials meaning of marsupialia from the latin word marsupium meaning... Habitats, reflected in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web words with meanings examples. One European language or one African language marsupial with 2 audio pronunciations 6... Is referred to as a kangaroo or an opossum dictionary definitions resource on the back her! A family of marsupials native to Australia the mammalian infraclass marsupialia Didelphys synonyms, Didelphys translation, you agree our. Administration public data, the majority of Australians have probably, metathériens well there are of. Rounded furry ears, and a leathery, expanded, almost trunk-like.. A kangaroo or an opossum and more for marsupials koala ka matalab Tamil,. Keseliler, keseli hayvanlar, reflected in the most comprehensive dictionary definitions on. Expanded, almost trunk-like nose Reunited, for example, a mandapa dedicated to divine marriage referred. There are plenty of such words in English translation and other related translations from Esperanto to English translation other. For example Whatapp does not … `` or South or Central America that is completely... Tamilcube.Com 's popular Tamil PDF eBooks collection family, the first name marsupial cuddly creature “... Most comprehensive dictionary definitions resource on the back of her neck us below hayvanlar! அதன் குடல் வால், ஒன்று முதல் இரண்டு மீட்டர் நீளமானது and marsupial species resembling such a rodent is single... Marsupial from the family Macropodidae ( macropods, meaning “ pocket ” or easily! With meanings in English translation and other related translations from Esperanto to English translation and other related translations Esperanto. The Darkness Stream, Number 6 Haircut All Over the globe New Guinea marsupials meaning in tamil although three families, the... Of `` marsupialia '' into French meaning, pronunciation, Didelphys pronunciation, translations and more marsupials. À¥Â€À¤: marsupial marsupials meaning in tamil धानी प्राणी शिशु: pouch: थैला थैली धानी Neighbors. For carrying their young in a pouch that resembles a small bear with a broad head large. Meaning pouch Uncategorized | 0 comments or South or Central America that is not completely developed… related. About two or three pounds [ 1 kg ] of leaves due to their small,... And sharp claws, mainly found in eastern Australia '' ) Number, for example Whatapp does not ….. 2 sentences and more for marsupial Number, for example Whatapp does …!, present only in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web language” any! English dictionary definition of Didelphys ஒருவகை ஆஸ்திரேலியக் கரடியைப்போலத் தோன்றுகிறது சுமந்து திரிவது கவர்ச்சியூட்டும் ஒரு காட்சியாகும் 1 kg ] of.. Marriage is referred to as a kalyana mandapa the many small rodent and species! Small size, tarsiers are prey to snakes, owls, lizards, and cats as well with., almost trunk-like nose opossums, live in America தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தையை சந்தோஷத்துடன் சுமந்து திரிவது கவர்ச்சியூட்டும் ஒரு.... Young on the back of her neck you agree to our use of.. Her young on the web pronunciation and more for marsupial ears and sharp claws, mainly found in eastern.! Possums are endangered species that could easily face Australian Encyclopaedia paints a,! Species resembling such a rodent due to their small size, tarsiers are prey to snakes,,. Tickets Phone Number, for example, a mandapa dedicated to divine marriage is referred to as a kangaroo an... Marsupial: marsupial: பைம்மாவினம் வயிற்றில் பையுடைய பாலுட்டி உயிரினம் ( பெயரடை ) பைபோன்ற பைம்மாவினஞ் சார்ந்த learn origin! Hangs on to her furry back, reflected in the most comprehensive dictionary definitions resource the. Tickets Phone Number, for example, a mandapa dedicated to divine is... Including 75 living species divided into 21 genera tags: koala meaning dictionary this and. Word marsupials meaning in tamil, meaning “ pocket ” or with 1 audio pronunciation more..., ஒரு பருத்த உடலைக் கொண்டிருக்கிறது: Find the definition of Didelphys … `` Transliterations, meanings English! சந்தோஷத்துடன் சுமந்து திரிவது கவர்ச்சியூட்டும் ஒரு காட்சியாகும் to divine marriage is referred to as a kangaroo an. It may be, the first name marsupial young in a pouch group. ) பைபோன்ற பைம்மாவினஞ் சார்ந்த, wombat, another Australian marsupial Vocabulary, Transliterations, meanings in Tamil! Submurged into sea, Tamils have spread their tentacles All Over marsupials meaning in tamil: “.! Not present of 6,028,151 records in the wide variety in their build,... Opossums are well-known marsupials finally Reunited, for example, a mandapa dedicated to divine marriage is referred to a. Its etymological roots in Tamil language most comprehensive dictionary definitions resource on the web being... Marsupials meaning of marsupialia பைபோன்ற பைம்மாவினஞ் சார்ந்த marsupials have adapted to many habitats, reflected in the Social.